W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta;
  • przesłać na numer fax: +48 32 471 70 70;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl;
  • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

W związku z pozyskaniem danych osobowych w niniejszej sprawie informuję, że zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE:

Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
- e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
telefonicznie: 32 47 85 100
 
Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
- e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
 
Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek przetwarzane (przechowywane) będą przez 5 lat.

Przysługujące Państwu uprawnienia
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek Wnioskodawcy przysługuje:

- prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne - mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego