W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Niektóre treści nietekstowe (zdjęcia, grafiki) nie posiadają lub posiadają zbyt krótkie opisy alternatywne.
2. Brak napisów rozszerzonych do nagrań audio z obrad Rady Miasta.
3. Skany niektórych dokumentów, tj. oświadczenia majątkowe, są niedostępne cyfrowo dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jednakże nie są to dokumenty wytworzone w urzędzie miasta czy obsługiwanej jednostce organizacyjnej.
4. Pewne informacje, ich struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawionymi w treści nie mogą być odczytane przez program komputerowy lub nie są dostępne w postaci tekstu.
5. Na podstronach znajdują się tabele, które mają za zadanie formatować tekst a nie przedstawiać dane tabelaryczne oraz bez znaczników <caption> i <th>.
6. Kolejność wyświetlania informacji nie jest zgodna z kolejnością kodu wynikowego HTML.
7. W niektórych miejscach wykorzystanie jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji czy też wyróżniania elementów wizualnych.
8. Pewne dane czy grafiki tekstowe nie spełniają minimalnego kontrastu w stosunku do tła komórki dla regularnej wielkości tekstu.
9. Powiększanie czcionki wbudowane w przeglądarki całego serwisu jest blokowane, funkcja ta powiększa tylko treść artykułu.
10. Podczas dopasowania treści do ekranu następuje utrata treści przy rozdzielczości 320px.
11. Odnośnie odstępów w tekście, w treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu, następuje utrata czytelności linków w menu narzędziowym.
12. Komunikat o plikach "ciasteczkach" powinien być możliwy do zamknięcia w pierwszej kolejności po wejściu na stronę. Obecnie można go zamknąć po przejściu przez całą strukturę strony głównej.
13. Tabindex jest używany w komponencie nieinteraktywnym w sposób, który ustawia go w kolejności tabulacji, a tylko aktywny element powinien znajdować się w kolejności tabulacji.
14. W wersji mobilnej (szerokość 320px) menu jest niedostępne z klawiatury dołączonej do urządzenia mobilnego.
15. Kolejność wyświetlania informacji nie jest zgodna z kolejnością kodu wynikowego HTML.
16. Komunikat o plikach cookies powinien być możliwy do zamknięcia w pierwszej kolejności po wejściu na stronę. Obecnie można go zamknąć po przejściu przez strukturę strony głównej.
17. Miejscami występują linki bez osadzenia ich na treści opisującej zawartość.
18. Dublowanie nagłówków.
19. Słabo widoczny fokus na elementach aktywnych formularzy.
20. Nieczytelny opis etykiet formularza, zastosowanie gwiazdki jako informacji o polu wymaganym.
21. Brak komunikatu o błędzie po wpisaniu daty według schematu DD-MM-RRRR (odwrotnego od założonego przez projektanta)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Halina Humeniuk. Kontakt: hhumeniuk@um.jastrzebie.pl, tel. 32 4785 371. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Halina Humeniuk, hhumeniuk@um.jastrzebie.pl, tel.32 4785 371.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. W tym celu można złożyć wniosek zawierający dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności cyfrowej można przekazać do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pocztą na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta (pokój 020A) lub przesłać pocztą elektroniczną na adrese-mail: miasto@um.jastrzebie.pl. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę po podmiotu publicznego w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój za pośrednictwem: poczty elektronicznej miasto@um.jastrzebie.pl, hhumeniuk@um.jastrzebie.pl, fax 32 47 17 070, 32 47 85 371 oraz osobiście w Kancelarii ogólnej (pokój 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzi 1 wejście z rozsuwanymi drzwiami. W holu wejściowym zamontowany jest terminal informacyjny. Jest to terminal z kolorowym poddrukiem, z łatwo wyczuwalnymi elementami wypukłymi oraz czytelnym, kontrastowym układem graficznym uzupełnionym w postaci tekstów czarnodrukowych i pinów brajlowskich. Dzięki niemu osoby niewidome czy słabowidzące, ale też starsze i mające problemy ze słuchem uzyskają informacje o przestrzeni, w której się znajdują. Terminal wyposażony jest w wypukły plan budynku urzędu, system nagłaśniający odczytujący komunikaty, klawiaturę oraz podpisy brajlowskie, wypukłe i w druku powiększonym.

Osoby niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, a także zgłosić sprawę. Dla zapewnienia alternatywnej drogi komunikacji z osobami niezdolnymi do przekazywania informacji głosowych, Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną o numerze 516 844 320. Wiadomości SMS odbierane są całodobowo przez pracowników Straży Miejskiej, którzy udzielają odpowiedzi na zadane pytanie lub w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie podejmują stosowne działania. Przed schodami w budynku urzędu są tzw. pola uwagi – żółte pasy informujące osoby niedowidzące, że wchodzą na stopień. Na poręczach są nakładki z informacją podaną alfabetem Braille’a. Na przeszklonych powierzchniach (wszystkich szklanych drzwiach) znajdują się taśmy ostrzegawcze.

W budynku są dwie windy, którymi osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą się przemieszczać między piętrami. Przyciski są podświetlane, dzięki czemu osobom z dysfunkcją wzroku łatwiej z nich korzystać. Podświetlenie w kolorze czerwonym zastosowano dla trybu gotowości przycisku do użycia, natomiast po jego naciśnięciu kolor zmienia się na zielony. Alarmowe przyciski są na stałe podświetlone na żółto. Ponadto przyciski dyspozycji z oznaczeniem numerycznym posiadają informacje w języku Braille’a. Na parkingu urzędu miejskiego zapewniono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2022-03-30

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego